Abarcas Menorquinas

Formulaire de désistement

Cet envoi implique l'acceptation de la Politique de confirdentialité *

Aquesta web és propietat de Vents de Migjorn S.L., amb direcció Polígono Industrial, Nave B-6, 07749 Es Migjorn Gran (Menorca, Illes Balears) i NIF B57787053.

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.abarcasmenorquinas.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.abarcasmenorquinas.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.abarcasmenorquinas.com és propietat de Vents de Migjorn S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Política de privacitat

 

1.- VENTS DE MIGJORN, S.L. informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Per a això VENTS DE MIGJORN, S.L. tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei 15 / 1.999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reglament de desenvolupament de la citada Llei, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre.

A partir del dia 2018.05.25 seves dades seran tractades segons el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 2016.04.27 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

 

2.- Les dades de caràcter personal que es facilitin en qualsevol secció o apartat de la web quedaran registrades en un fitxer de VENTS DE MIGJORN, S.L. degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació de serveis oferts, així com una oferta de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades per els nostres clients.

El simple fet d'enviar un missatge per part de l'usuari incloent dades de caràcter personal a VENTS DE MIGJORN, S.L. significarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les seves obligacions legals. De no ser necessaris, s'eliminaran en un termini de 12 mesos.

Es recorda a l'usuari de la pàgina web que hi ha la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

3.- L'usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat dirigint-se a VENTS DE MIGJORN, S.L. Polígon Industrial Nau B-6 07749 Es Migjorn Gran - Menorca (Balears).

 

4.- L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a VENTS DE MIGJORN, S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què VENTS DE MIGJORN, S.L. utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a aina@abarcasmenorquinas.com.

 

5.- Utilització de "cookies". El procés de navegació d'un usuari en www.abarcasmenorquinas.com igual que en qualsevol altre lloc web deixa com rastre l'adreça IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés. El Registre d'aquesta adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés a aquest lloc web. L'adreça IP per a un mateix usuari és diferent d'una connexió a Internet a una altra, de manera que no és possible deduir cap "hàbit" de navegació a través de les pàgines d'VENTS DE MIGJORN, S.L. per un determinat usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors o llocs web. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la pàgina web www.abarcasmenorquinas.com no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per VENTS DE MIGJORN, S.L.

Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, vostè pot explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius de Windows haurà de consultar la carpeta "C" o la unitat de disc corresponent / Windows / cookies ") per conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.

 

Droit de désistement

Le client bénéficie du droit de désistement du présent contrat dans un délai de 14 jours calendaires sans justification particulière.

Le délai de désistement expirera au bout de 14 jours calendaires à compter du jour où le client acquiert les biens.

Si vous souhaitez exercer votre droit de désistement, il est nécessaire que vous nous le communiquiez en utilisant le formulaire de désistement ou une lettre que vous devrez envoyer par email ou par la poste.

Vents de Migjorn S.L.

Polígono Industrial, Nave B-6

07749 - Es Migjorn Gran

Minorque - Îles Baléares

971 370 562

mibo@abarcasmenorquinas.com

Pour respecter le délai de désistement, il suffit que la notification relative à l'exercice de ce droit soit envoyée avant expiration du délai correspondant.

Conséquences du désistement

En cas de désistement, nous rembourserons au client tous les paiements reçus après l’achat, y compris les frais de livraison, sans retard excessif, et dans tous les cas, au plus tard 14 jours calendaires à compter de la date à laquelle nous recevons l’information de la décision de désister du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en question à travers le même moyen de paiement utilisé par le client pour la transaction initiale, dans la mesure où le client n’a pas expressément notifié le contraire ; dans tous les cas, il ne devra assumer aucun frais découlant du remboursement. Les frais de transport du retour seront à la charge du client.

Nous pourrons paralyser le remboursement jusqu’à la réception des biens, ou jusqu’à ce que le client présente une preuve du retour de ceux-ci, la date retenue étant la plus proche.

Le client devra nous retourner ou nous livrer directement les biens sans retard excessif et dans tous les cas, au plus tard dans un délai de 14 jours calendaires, à compter de la date à laquelle il nous communique son désistement du contrat. Nous considérerons que le délai a été respecté si le retour des biens est effectué avant expiration de ce délai.

Garanties d’achat

Les articles offerts sur ce site Web sont une sélection de produits de nos collections et satisfont les mêmes exigences de qualité et de garantie que les produits mis à la vente dans les établissements physiques.

Chaque produit est accompagné des données suivantes :

Nom de l'article

Image/s de l'article

Description de l'article

Pointures et couleurs* disponibles

Composition

Prix (dans la devise correspondante)

*Nous nous efforçons de présenter les couleurs des produits de la manière la plus fidèle à la réalité possible. Cependant, le coloris qui apparait à l’écran peut varier en fonction de la qualité de l’écran de votre ordinateur. Dans ce sens, nous ne pouvons pas garantir que les couleurs qui apparaissent sur votre écran reflètent fidèlement la réalité.

Les offres spéciales, promotions ou réductions seront valides jusqu’à la date indiquée ou jusqu’à rupture des stocks.

De la même manière, nous nous efforçons pour que l’information contenue dans le site web soit complète, véridique et correcte. En cas d’erreur dans l’une des données, nous procéderons immédiatement à la correction.

La garantie légale des produits offerts sur le site web est de 2 ans, selon les dispositions du Décret Royal Législatif 1/2007 du 16 novembre, qui approuve le texte révisé de la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et Usagers.

L’entreprise sera responsable des défauts de conformité des produits qui apparaitraient dans un délai de deux ans à compter de la livraison.

Juridiction, lois applicables et règlement extrajudiciaire

Nous vous informons que la Commission Européenne met à disposition une plateforme de résolution de litiges en ligne, à laquelle vous pourrez accéder à travers le lien suivant : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Les consommateurs pourront présenter leurs réclamations à travers la plateforme citée pour la résolution de litiges en ligne.

Envoi gratuit Vers l'Espagne, pour l'achat de 4 paires ou plus d'avarcas minorquines

Échanges dans un délai de 15 jours Vous n'êtes pas satisfait/e de votre commande ? Vous disposez de 15 jours pour faire un échange sans engagement

Retours dans un délai de 20 jours Retournez vos produits à l'aide du Formulaire d'échanges et de retours